Porady na wymarzoną podróż poślubną

Ta podróż będzie wyjątkowa i niezapomniana. Podróż poślubna to nie tylko wakacje marzeń, to zdecydowanie coś więcej. To dni, które pozostaną w pamięci na całe życie…

To­tal­ny re­laks, ba­jecz­ne wi­do­ki, ro­man­tycz­na at­mos­fe­ra, sprawdzo­ny i god­ny po­le­ce­nia stan­dard ho­te­lu, bez­tro­ski czas spę­dzo­ny tyl­ko we dwo­je – oto czyn­ni­ki składające się na wyjątko­wą po­dróż po­ślub­ną.

Wy­bór miej­sca i ho­te­lu na ten szcze­gól­ny wy­jazd, to zdecydowanie naj­wyż­szej wa­gi zada­nie i od­po­wie­dzial­ność. Warto po­wie­rzyć je profesjonalistom, któ­rzy po­le­cą wyłącz­nie god­ne po­le­ce­nia, spraw­dzo­ne hote­le, bo po­dróż po­ślub­na ma być tak­że wspaniałym odpoczynkiem po dłu­gich miesiącach przy­go­to­wań do ślubu.

Po­dróż po­ślub­ną war­to zaplanować wcze­śniej, nie zostawia­jąc te­go na ostat­nią chwi­lę. Przy re­zer­wa­cji ofer­ty tzw. first mi­nu­te, gdzie do­ko­nu­je­my re­zer­wa­cji z du­żym wyprzedzeniem, ma­my możliwość wy­bo­ru naj­lep­szych ho­te­li z naj­ko­rzyst­niej­szym stosun­kiem ja­ko­ści do ce­ny.

Za­pra­sza­my po po­ra­dy na wyma­rzo­ną po­dróż poślubną do Biura Podróży wŚwiat w Suchej Beskidzkiej. Już od wie­lu lat do­ra­dza­my przy wybo­rze wyjątkowych po­dró­ży po­ślub­nych i je­ste­śmy eks­per­ta­mi w tej dzie­dzi­nie.

W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt telefoniczny: +48 33 877 06 70 lub na e-mail: info@wswiat.pl